top of page

Aby każde podjęte w przedszkolu działanie służyło przygotowaniu dzieci do posługiwania się językiem angielskim w sposób swobodny z naciskiem na komunikację, program wychowawczy zakłada dwujęzyczność w wyznaczonych zakresach nauczania takich jak:

 • edukacja językowa,

 • edukacja matematyczna,

 • edukacja przyrodnicza,

 • edukacja artystyczna,

 • edukacja społeczna,

 • edukacja zdrowotna,

 • edukacja wielokulturowa.

 
Edukacja językowa

W tym roku szkolnym dużą uwagę będziemy przywiązywać do realizacji programu LETTERLAND. Jest to program nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 3-6 lat, który nie tylko uczy języka angielskiego, ale również ćwiczy słuch fonematyczny, przygotowuje do pisania i czytania, pomaga utrwalać kształt liter. Zawiera liczne piosenki i zadania oraz materiały w formie multimedialnej, które sprzyjają utrwalaniu nauczanych treści a nauczanie przebiega multisensorycznie i metodą TPR (Total Physical Response).

 

Edukacja językowa realizowana jest również poprzez cykliczne kierunki pracy przedszkola, takie jak: Mądre dzieci nie jedzą śmieci czy Edukacja zdrowotna oraz realizowany w roku szkolnym 2017/18, w ramach propagowania czytelnictwa, projekt: Czytelnia Rodzinna. Edukacja językowa jest wspierana co roku przez Bilingwalny Konkurs Recytatorski, w którym dzieci prezentują przygotowane prze siebie oraz w grupie przedszkolnej wiersze polskie i angielskie.

 

Edukacja matematyczna

Opiera się na Dziecięcej Matematyce prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. Nauczanie pojęć matematycznych równolegle w dwóch językach ułatwia nam kształtowanie logicznego myślenia u naszych dzieci oraz daje możliwość oswajania się ze specyficznym słownictwem. Edukacja matematyczna jest wzmacniana przez coroczne bilingwalne konkursy matematyczne, w których dzieci prezentują swoją wiedzę matematyczną w języku polskim i angielskim.

 

Edukacja przyrodnicza i społeczna

Ma ona za zadanie wyrobienie postawy proekologicznej oraz szacunku dla otaczającego nas świata przyrody.

Głównym projektem w tej edukacji są organizowane przez nas dla naszych starszych 5 i 6 letnich przedszkolaków wyjazdy na trwające 3 dni Zielone Przedszkole

Edukacja społeczna opiera się  między innymi w naszym przedszkolu na programie wychowawczym oraz programie profilaktyki przeciwdziałania agresji - prowadzonym przez przedszkolnego psychologa.

 

Edukacja artystyczna i zdrowotna

Ruch  i zabawy z muzyką dominują w naszym dwujęzycznym programie. Nauka języka poprzez ruch daje bowiem doskonałe efekty w wieku przedszkolnym. Edukacja muzyczna i ruchowa realizowana jest tylko w języku angielskim.

 

Zajęcia w ramach tych edukacji to:

 • Arts and Cookingzajęcia plastyczne i kulinarne,

 • Drama - zabawy teatralne w języku angielskim,

 • Rainbow Music Box – rytmika w języku angielskim,

 • Gimnastic – gimnastyka z korektywą,

 • Music in English - zajęcia muzyczne z instrumentami oraz elementami muzykoterapii.

 

Najważniejszym i stale realizowanym w języku polskim i angielskim  kierunkiem pracy przedszkola związanym z edukacją zdrowotną jest cykl Jedz i żyj zdrowo, który tworzy podwaliny przyszłych prozdrowotnych zachowań wśród dzieci i młodzieży.

 

Edukacja wielokulturowa

Opiera się na realizacji projektów anglojęzycznych dotyczących kultury i tradycji krajów anglosaskich. Angielskim projektem, który niezmiennie cieszy się wśród dzieci ogromną popularnością, jest gotowanie w języku angielskim Healthy coocking - czyli gotowanie potraw charakterystycznych dla danych krajów oraz cykl Zakątki świata.

Edukacja dwujęzyczna

bottom of page