top of page

Program przedszkola zarówno w części polskiej jak i angielskiej jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356).

 

Podstawą edukacji w naszym Przedszkolu jest nauczanie zróżnicowane. Dzięki wykorzystaniu Teorii Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera zmieniamy spojrzenie na intelektualne sprawności dziecka i tworzymy nową jakość  edukacji.

 

Wielointeligentna edukacja dla dziecka - autorska koncepcja pracy

 

Wielointeligentna edukacja dla dziecka to koncepcja pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym opracowana przez dr Aldonę Kopik oraz mgr Monikę Zatorską, jako odpowiedź na potrzeby zmian we wczesnej edukacji dziecka.

 

Koncepcja opiera się na pięciu filarach:

  • teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera,

  • szeroko rozumianej diagnozie, rozpoznawaniu możliwości dziecka,

  • indywidualizacji aktywności edukacyjnej,

  • tworzeniu inspirującego środowiska edukacyjnego – Krain Zabaw, w których dziecko odkrywa świat, poznaje i zaczyna rozumieć własne uczenie się,

  • dialogu wszystkich podmiotów procesu edukacyjnego, w tym dialogu z dzieckiem.

 

Pragniemy, aby ta koncepcja stała się bliska wszystkim nauczycielom, aby była przez nauczycieli rozwijana i wzbogacana dla dobra dzieci. Obserwujemy, że praca oparta na naszej koncepcji wywołuje wspaniałe efekty, pozytywne zmiany, wspiera rozwój, daje wiele satysfakcji, wyzwala motywację i zaangażowanie. Jest podstawą rozbudzenia na nowo kreatywności, wyjścia poza schematy i narzucane rozwiązania.

 

Diagnoza profilu inteligencji prowadzona przez naszych  nauczycieli na każdym etapie edukacji pomaga naszym nauczycielom właściwie zorganizować proces kształcenia.

 

Na bazie obserwacji określamy profil inteligencji dziecka oraz tworzymy opis uwzględniając następujące aspekty:

  • mocne i słabe strony funkcjonowania

  • zainteresowania dziecka oraz sposób, w jaki się one  objawiają

  • zalecenia co do sposobów rozwijania szczególnych zdolności i wykorzystania mocnych stron do wspierania tych słabszych

  • propozycje metod i form dalszej pracy w zakresie edukacji językowej, które opierają się na dominujących inteligencjach dziecka.

 

Poniżej przedstawiamy krótkie opisy inteligencji wyodrębnionych przez Howarda Gardnera oraz nazwy zajęć podczas których dana inteligencja jest rozwijana:

Edukacja

Inteligencja językowa – charakterystyczne jest zainteresowanie światem słowa mówionego i pisanego, umiejętność wypowiadania się i ujmowania zdarzeń. Świat rozumiany jest poprzez słowo. (English classes, Letterland, Games)

 

Inteligencja matematyczno-logiczna – charakterystyczne jest zainteresowanie światem przedmiotów, symboli liczbowych i operacji matematycznych. Świat rozumiany jest poprzez ciągi zdarzeń oraz liczby. (Math, Young Scientist)

 

Inteligencja ruchowa – charakterystyczna jest zdolność wykorzystywania własnego ciała, ukierunkowanego ruchu, posługiwanie się przedmiotami. Świat rozumiany jest poprzez ruch i kontakt fizyczny. (Gymnastics, Drama, Weronika Sherborne)

 

Inteligencja wizualno-przestrzenna – charakterystyczna jest zdolność do tworzenia w umyśle obrazów, relacji przestrzennych, wizualizacja. Świat rozumiany jest poprzez obraz i formy przestrzenne. (Arts/Cooking)

 

Inteligencja muzyczna – charakterystyczna jest łatwość percepcji i tworzenia muzyki, muzykalność, rozumienie struktury utworów muzycznych. Świat rozumiany jest poprzez dźwięki, rytm i melodię. (Music In English, Rainbow Music Box, English classes)

 

Inteligencja przyrodnicza – charakterystyczna jest duża wrażliwość, zdolność dostrzegania wzorców w naturze, rozpoznawania i kategoryzowania przedmiotów. Świat rozumiany jest poprzez naturalne środowisko i otoczenie. (Young Scientist)

 

Inteligencja interpersonalna – charakterystyczna jest zdolność do wchodzenia w interakcje z innymi, umiejętność komunikowania się, rozumienia innych ludzi. Świat postrzegany jest przez pryzmat drugiego człowieka. (Games, English classes, Drama)

 

Inteligencja intrapersonalna – charakterystyczna jest wysoka samoświadomość, zdolność do refleksji nad sobą i własnym zachowaniem, motywacją i emocjami, poszukiwanie odpowiedzi. Świat postrzegany jest przez pryzmat samego siebie. (Drama, Weronika Sherborne)

Oprócz Teorii Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera program przedszkola, zarówno w części polskiej i angielskiej, wykorzystuje następujące metody pracy:

 

bottom of page