Klasa Zerowa WBSchool - założenia programowe

Program Klasy Zerowej WBSchool łączy na zasadzie synergii polską podstawę programową MEN dla sześciolatków z rozszerzonym autorskim program edukacji polskiej i dwujęzycznej, realizowanym w Warsaw Bilingual School Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej. Stanowi on fundament do efektywnej nauki języka angielskiego oraz budowania dwujęzyczności dziecka na dalszych etapach edukacji w klasach 1-8.

Kształtując dwujęzyczność dzieci dążymy do rozwijania kompetencji komunikatywnych na poziomie dwujęzyczności funkcjonalnej, tzn. rozwijania zdolności do swobodnego posługiwania się zarówno językiem polskim, jak i językiem angielskim na co dzień. Opieramy się na trzech podstawowych metodach:

 • Immersji - czyli „zanurzanie dzieci w języku". język obcy jest narzędziem komunikacji i środkiem przekazywania treści, a nie celem samym w sobie. Dzięki temu jest on przyswajany przez dzieci w sposób naturalny.

 • Discovery Learning - nauczyciel występuje w roli asystenta i osoby stymulującej dziecko do nauki. Nauka języka jest ćwiczeniem w rozwiązywaniu problemów, których dziecko podejmuje się samodzielnie lub w grupie, a zadaniem nauczyciela jest nie stać dziecku na drodze w odkrywaniu języka.

 • Content and Language Integrated Learning (CLIL) - zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu, nauczanie poprzez treść. Nie koncentrujemy się na samym języku lecz na treści, którą ten język niesie. Język angielski służy przekazywaniu wiedzy z zakresu matematyki, przyrody, podstaw fizyki i chemii (np. podczas zajęć Young Scientist). Jest przydatny dziecku natychmiastowo, a nie w odległej przyszłości. Zaletą tej metody jest pozytywne nastawienie dzieci do danego przedmiotu wykładanego w języku angielskim.

 

Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie i kształtujemy jego rozwój poprzez pracę wg Teorii Inteligencji Wielorakich H. Gardnera. Pracując z dziećmi stosujemy najlepsze znane metody edukacyjne wykorzystujemy w edukacji polskiej i brytyjskiej:

 • Gotowości do nauki czytania i pisania (język polski) - pracujemy metodą glottodydaktyki profesora Bronisława Rocławskiego, który goszcząc u nas 20 lat temu wskazał nam drogę jaką powinien podążać nauczyciel, aby dziecko swobodnie przeszło w strefę czytelnictwa, które jest narzędziem dającym możliwość szerszego odkrywania świata. W ciągu roku, dzięki intensywnej pracy z analizatorem słuchowym i wzrokowym oraz przez codzienną pracę z klockami LOGO, dziecko przyswoi sobie litery jako symbole i połączy je z odpowiednią głoską. Rozwinie również umiejętność wnioskowania oraz logicznego myślenia przez swobodne odkrywanie reguł ortofonicznych i ortograficznych niezbędnych w późniejszym prawidłowym pisaniu ze słuchu.

 • Gotowość do nauki czytania i pisania (język angielski) -  angliści pracują wg programu Letterland, który jest rekomendowany przez Brytyjskie Ministerstwo Edukacji. Program ten nie tylko uczy języka angielskiego, ale również ćwiczy słuch fonematyczny i przygotowuje dzieci do pisania i czytania. Pomaga także utrwalać dzieciom kształt i kierunek liter. Wykorzystywane w trakcie zajęć piosenki i zadania dydaktyczne sprzyjają utrwalaniu nauczanych treści. Nauka przebiega multisensorycznie z zastosowaniem metod TPR (Total Physical Response).

 • Kształtowanie pojęć matematycznych (język polski) - pracujemy metodą „Dziecięcej Matematyki” prof. Gruszczyk–Kolczyńskiej oraz wykorzystujemy podejście do kształtowania pojęć geometrycznych u dzieci na poziomie przeddefinicyjnym prof. Urszuli i Gustawa Trelińskich. Program składa się z ośmiu działów, do których należą: orientacja przestrzenna, rytmy i rytmiczna organizacja czasu, przyczyna i skutek (przewidywanie następstw), kształtowanie umiejętności liczenia, dodawanie i odejmowanie, klasyfikacja, długość i wielkość przedmiotów oraz intuicje geometryczne. Taki zakres kształcenia i wykorzystywane metody dają możliwość odkrywania uzdolnień i predyspozycji dziecka w zakresie matematycznym oraz sprzyjają stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci i dobrze przygotowują je do nauki w szkole.

 • Kształtowanie pojęć matematycznych (język angielski) - wykorzystujemy te same metody co w edukacji polskiej wzbogacając je autorskimi programami Young Scientists (nieskomplikowane eksperymenty i doświadczenia, pozwalający na bezpieczną i samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowanie, planowanie i podejmowanie intencjonalnego działania) oraz Arts and Crafts (zajęcia plastyczno-techniczne związane z pracą manualno-artystyczną, rozwijające grafomotorykę).

Kładziemy duży nacisk na optymalne przygotowanie dziecka nie tylko pod względem poznawczym, ale też emocjonalno-społecznym i diagnostycznym:

 • Przygotowanie emocjonalno–społeczne - kształtujemy u dzieci odporność na sytuacje trudne i łagodne znoszenie stresów i porażek. Robimy to za pomocą programów profilaktycznych, które realizują nasi nauczyciele we współpracy z psychologiem przedszkolnym. Dzięki temu przyszły uczeń potrafi nazywać swoje stany emocjonalne, potrafi empatycznie patrzeć na innych i ma szacunek do odmienności.

 • Przygotowanie diagnostyczne - naszym celem nadrzędnym jest pełna kompensacja wszystkich dobrych i trudnych stron w rozwoju z jakimi dziecko przyszło na świat. Bardzo często problemy dzieci niezauważone przez pedagogów i nauczycieli rzutują na ich pracę i funkcjonowanie w szkole czy na egzaminach do szkół. Pomagamy dzieciom i ich rodzicom odkryć dlaczego w niektórych zakresach rozwoju występują u dziecka problemy. Nasi nauczyciele przedszkolni są świetnie przygotowani do diagnozy dysleksji, problemów z integracją sensomotoryczną, niewygaszonymi odruchami pierwotnymi oraz problemami ortooptycznymi.

Tęczowy Ogród © 2018  Created by eMarketerka

600 442 393

Warszawa, ul. Miłobędzka 14

Wszystkie teksty, zdjęcia oraz inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim firmy Tęczowy Ogród sp. z o.o.
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy Tęczowy Ogród sp. z o.o. jest zabronione.
 • Ikona aplikacji Facebook
 • Ikona aplikacji blogger
 • Ikona aplikacji Instagram